บทเรียนออนไลน์ ระดับประถม

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  เรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  เรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4 วิชาช่องทางการเข้าสู่อาชีพ  เรื่อง ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ การตัดสินใจเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 5 วิชา ทักษะการประกอบอาชีพ เรื่อง ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ

 

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่อง การทําแผนธุรกิจ เพื่อการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง : ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่อง การจัดการการตลาด 

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 9 วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่อง การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจ เพื่อเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 10  วิชาทักษะการประกอบอาชีพ เรื่อง โครงการเข้าสู่อาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 11 วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

 

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12วิชา พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน เรื่อง การพัฒนาธุรกิจเชิงรุก

 

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13   วิชาพัฒนาอาชีพเพื่อมีอยู่มีกิน เรื่อง โครงการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน

 

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 14 วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติความเป็นมาสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 15 วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง เรื่อง หลักธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นในสถานที่

สำคัญทางพุทธศาสนา

 

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 16 วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง เรื่อง หลักธรรมคำสอนที่เกิดขึ้นในสถานที่

สำคัญทางพุทธศาสนา

 

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 17 วิชา พระพุทธศาสนา เรื่อง ประวัติพุทธสาวกสาวิกาที่สำคัญในพระพุทธศาสนา

 

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 18 วิชา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง แหล่งเรียนรู้ในชุมชนใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19 วิชา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เรื่อง แหล่งเรียนรู้ในชุมชน/ใกล้ตัว

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์