บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
   

 

 

ครั้งที่ 2 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ เรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ เรื่อง ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4 วิชา ช่องทางการพัฒนาอาชีพ เรื่อง การตัดสินใจเลือกพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5 วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่อง การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อการพัฒนาอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6 วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่อง การจัดการความเสี่ยง

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7วิชาทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่อง การจัดการการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 8 วิชา ทักษะการพัฒนาอาชีพ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9  วิชา พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่อง วิเคราะห์ตำแหน่งธุรกิจในระยะต่างๆ

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาการตลาดและการจัดทำแผนพัฒนาการผลิตหรือการบริการ

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11 วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง เรื่อง การพัฒนาธุรกิจและโครงการพัฒนา

อาชีพให้มีความเข้มแข็ง

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12 วิชา การเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประเภทของจดหมายและการเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13 วิชา การเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ลักษณะของจดหมายแต่ละประเภท และรูปแบบ

การเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14 วิชา การเขียนเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15  วิชา การเขียนเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา เรื่อง การเขียนรายงาน

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17 วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ รหัสวิชา เรื่อง การใช้งาน Microsoft Office XP

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18 วิชา เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด (Microsoft Word)

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชา เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel) ,ไมโครซอฟท์เพาเวอร์พอยต์ (Microsoft PowerPoint)

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้  สื่อการเรียนรู้  ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์