บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

ครั้งที่ 2  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ 

หัวเรื่อง การงานอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชาช่องทางการขยายอาชีพ 

หัวเรื่อง  การงานอาชีพ, ช่องทางการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 4วิชาช่องทางการขยายอาชีพ   

หัวเรื่อง ช่องทางการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 5  วิชาทักษะการขยายอาชีพ 

หัวเรื่อง ทักษะการขายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 6  วิชาทักษะการขยายอาชีพ 

หัวเรื่อง  การจัดการความเสี่ยง,การจัดการการผลิต,บริการ

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 7  วิชาทักษะการขยายอาชีพ 

หัวเรื่อง  การจัดการตลาด , บัญชีธุรกิจ

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 8 วิชาทักษะการขยายอาชีพ

หัวเรื่อง  การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อขยายอาชีพและโครงการขยายอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 9  วิชาการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

หัวเรื่อง  ศักยภาพธุรกิจและการจัดทำแผนพัฒนาการตลาด

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 10   วิชาพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง

หัวเรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาการผลิต บริการ

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์


ครั้งที่ 11   วิชาการความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย 

หัวเรื่อง  วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 12  วิชาการความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย 

หัวเรื่อง  การนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 13  วิชาความรอบรู้ในการเรียนระดับ ม.ปลาย 

หัวเรื่อง  สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษารายวิชาต่าง ๆ

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 14   วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ

หัวเรื่อง  พืชสมุนไพรและการจำแนกประเภท 

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 15   วิชาพืชสมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ

หัวเรื่อง  ประโยชน์ของสมุนไพรต่อสุขภาพ

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 16  วิชาทำบัญชีมีพอใช้ให้พอเพียง

หัวเรื่อง  การบันทึกรายรับ-รายจ่ายของตนเอง ครอบครัวและการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 17  วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ

หัวเรื่อง  ความสำคัญของหลักธรรม อริยสัจ4    

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 18  วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ  

หัวเรื่อง  การนำคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

ครั้งที่ 19 วิชาคุณธรรมในการประกอบอาชีพ 

หัวเรื่อง  หลักธรรมาภิบาลในการประกอบอาชีพ

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์