บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1  การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่  1/2564

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้
 

 

ครั้งที่ 2  วิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 3  วิชา สังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 4  วิชาสังคมศึกษา เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพทวีปเอเชีย

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 5  วิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตร์ทวีปเอเชีย

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 6  วิชาสังคมศึกษา เรื่องการเมืองการปกครอง

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 7 วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 8  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่องศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 9  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง เรื่อง หน้าที่พลเมือง

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 10  วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคม เรื่อง  การพัฒนาครอบครัวชุมชนสังคม

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 11  วิชาพัฒนาตนเองชุมชนสังคม เรื่อง  การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 12 วิชาพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 13 วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เรื่องการโต้ตอบโทรศัพท์ (Telephone Conversation)

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 14  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  เรื่อง การพูดแสดงความคิดรูปแบบต่างๆ (Expression of opinion, ideas/wishes/offering helps,etc.)

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 15  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน   เรื่องประโยคต่างๆในภาษาอังกฤษ(Different types of English sentences )

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 16  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001)  เรื่องประโยคความรวม(compound sentence)

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 17  วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (พต21001) เรื่อง ทบทวนการใช้ Present Simple Tense, Present Continuous Tense และ Future Simple Tense

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

 

ครั้งที่ 18  วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้  เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์
 

ครั้งที่ 19  วิชาชุมชนแห่งการเรียนรู้ เรื่อง ชุมชนแห่งการเรียนรู้

  คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์