บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) เรื่อง การออกเสียงพยัญชนะ

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) เรื่อง การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ และการติดต่อทางโทรศัพท์

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)  เรื่อง  Cultural Difference , News & News Headline

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)เรื่อง  Self – Sufficiency Economy , Have you exercised today? , Shall we save the energy?

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001)   เรื่อง  What have I done? ,  What is your e-mail address?  และ Natural Disaster

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7  วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม(พต31001) เรื่อง  Let’s Travel  , Will it rain tomorrow ?  , Global Warming

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 8  วิชาสังคมศึกษา (สค31001)  เรื่อง  ภูมิศาสตร์กายภาพ

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 9 วิชาสังคมศึกษา (สค31001)เรื่อง  ประวัติศาสตร์

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่10 วิชาสังคมศึกษา (สค31001) เรื่อง  เศรษฐศาสตร์

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 11  วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค31002) 

 เรื่อง  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่12วิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง(สค31002) เรื่อง หน้าที่พลเมือง

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 13 วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม(สค31003) เรื่อง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่ 14  วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(พท33020)เรื่อง  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

 

 

 

 

ครั้งที่15 วิชาการสื่อสารในชีวิตประจำวัน(พท33020)  เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่16  วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ(อช03200)   เรื่อง  ปุ๋ยชีวภาพ

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่17 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ(อช03200) เรื่อง  ปุ๋ยหมักอินทรีย์และจุลินทรีย์

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่18 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ(อช03200) เรื่อง  น้ำหมักจุลินทรีย์

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์

 

 

 

ครั้งที่19 วิชาการทำปุ๋ยชีวภาพ(อช03200) เรื่อง  การบริหารจัดการด้านการตลาด

 

คู่มือ/ใบความรู้

สื่อการเรียนรู้

ใบงานออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์