บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ครั้งที่ 1  การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่  2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3 วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและทศนิยม

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นที่ผิว

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8  วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9  วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการใช้ประโยชน์

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11  วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์เพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14   วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง ความหมายของปรัชญา คิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16 วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การคิดอย่างมีระบบ

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18  วิชา ลูกเสือ กศน. เรื่อง ลูกเสือไทย และการลูกเสือโลก

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19  วิชา ลูกเสือ กศน. เรื่อง การเขียนโครงการ

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์