บทเรียนออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

QR CODE ครั้งที่ 1 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้

 

ครั้งที่ 2  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล

QR CODE ครั้งที่ 2 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 3  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง การให้เหตุผล

QR CODE ครั้งที่ 3 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 4  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น

QR CODE ครั้งที่ 4 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 5  วิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น

QR CODE ครั้งที่ 5 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 6  วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR CODE ครั้งที่ 6 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 7 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

QR CODE ครั้งที่ 7 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 8 วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 8 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 9   วิชา วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเพื่อชีวิต,ดาราศาสตร์

QR CODE ครั้งที่ 9 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 10   วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การเรียนรู้ด้วยตนเอง

QR CODE ครั้งที่ 10 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 11   วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้แหล่งเรียนรู้

QR CODE ครั้งที่ 11 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 12  วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้ การคิดเป็น

QR CODE ครั้งที่ 12 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 13  วิชา ทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การวิจัยอย่างง่าย

QR CODE ครั้งที่ 13 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 14   วิชา ลูกเสือ กศน. เรื่อง ลูกเสือ กศน.กับจิตอาสาและบริการ

QR CODE ครั้งที่ 14 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 15   วิชา ลูกเสือ กศน. เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

QR CODE ครั้งที่ 15 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 16  วิชา ลูกเสือ กศน. เรื่อง ความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ

QR CODE ครั้งที่ 16 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 17  วิชา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต

QR CODE ครั้งที่ 17 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 18   วิชา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่อง ร่างกายของเรา

QR CODE ครั้งที่ 18 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์

 

ครั้งที่ 19   วิชา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เรื่อง พันธุกรรม เทคโนโลยี ชีวภาพ

QR CODE ครั้งที่ 19 คู่มือ/ใบความรู้ สื่อการเรียนรู้ ใบงานออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์