ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลประทัดบุ

ภาพบริเวณภายนอกอาคาร กศน.ตำบลประทัดบุ

  

       กศน.ตำบลประทัดบุ ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนราชการขององค์การบริการส่วนตำบลประทัดบุ หมู่ที่ 3   ตำบลประทัดบุ  อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางห่างจากอำเภอปราสาทประมาณ 15 กิโลเมตร

       ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปราสาทร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ได้จัดตั้ง กศน.ตำบลประทัดบุ ขึ้น  โดยได้รับส่งเสริมสนับสนุนในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เช่น อาคาร  สถานที่วัสดุอุปกรณ์/บุคลากร แต่เดิม กศน.ตำบลประทัดบุ จะตั้งอยู่อาคารเดียวกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องประชุม  เนื่องจากการภาคประชาชนเป็นสิ่งสำคัญ เป็นนโยบายเร่งด่วนระดับประเทศ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีมติในที่ประชุม เห็นควรให้มีการ มีการสร้างอาคาร กศน.ตำบลประทัดบุ ขึ้น เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นสัดส่วน งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร จำนวน ๔๒๐,๐๐๐ บาท และได้กำหนดพิธีเปิดใช้ กศน.ตำบลประทัดบุ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ และได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจึงปัจจุบัน

 

พิกัดที่ตั้ง :           ละติจูด 14.7254126        ลองติจูด 103.3455359

 

เขตพื้นที่ :               ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
                          ทิศใต้            ติดต่อกับ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
                          ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
                          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

ครู กศน.ตำบล :

นางสาววาสนา  แก่นสนธิ์

ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลประทัดบุ

 

 

       

ภาพบริเวณภายในอาคาร กศน.ตำบลประทัดบุ

 

 

     

ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน