แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2563
 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผน กรต.

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

      

แผนพบกลุ่ม

      

แผน กรต.

      

แผนสอนเสริม

      

ใบความรู้

      

ใบงาน&แบบทดสอบ