วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท โดยนางอรสา. สุภารี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินกาจัดโครงการพัฒนาและศึกษาเรียนรู้ แนวคิด สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา กศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รูปแบบออนไลน์ google meet)