ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564 โดย นางอรสา สุภารี ผอ.กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปราสาท ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ 2564 – 2568) ประจำปีงบประมาณ 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT)ของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ โดยในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางสาวสุภาพร ลาภจิตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์