วันที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ.2565โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับนักศึกษากศน.อำเภอปราสาท ภาคเรียนที่ 2/2564  ณ กศน.ตำบลประทัดบุ