ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดี  (Best Practice)

จากนโยบาย และจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้านการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทําในกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม และอาชีพเฉพาะทางหรือการบริการรวมถึงการเน้นอาชีพช่างพื้นฐาน ที่สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน ความต้องการและศักยภาพของแต่ละพื้นที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โดยจัดให้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน การพัฒนาหนึ่งตําบลหนึ่งอาชีพเด่น การประกวดสินค้าดีพรีเมี่ยม การสร้างแบรนด์ของ กศน. รวมถึงการส่งเสริมและจัดหาภารกิจต่อเนื่อง ช่องทางการจําหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ และให้มีการ กํากับ ติดตาม และรายงานผลการจัดการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทําอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

กศน.ตำบลประทัดบุได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชน บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งประชาชนมีความต้องการที่จะสืบทอดการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ ซึ่งต้องการสืบทอดให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ และสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป   

กศน.ตำบลประทัดบุ จึงส่งเสริมการเรียนการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ  หลักสูตรการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ จำนวน 40 ชั่วโมง มุ่งเน้นให้ผู้ที่สนใจ เมื่อศึกษาหลักสูตรนี้แล้วสามารถไปปฏิบัติจริง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้ตกงาน ผู้ว่างงาน ผู้ที่รายได้ลดลง ผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ในตำบลประทัดบุ หรือที่มีอาชีพอยู่แล้ว ต้องการฝึกอาชีพ พัฒนาอาชีพ มีทักษะ ความรู้ ในการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ เพื่อสร้างรายได้ และรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป

วิธีการดำเนินการ

1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

          กลุ่มผู้ตกงาน ผู้ว่างงาน ผู้ที่รายได้ลดลง ผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนทั่วไป ในตำบลประทัดบุ บ้านพนม หมู่ที่ 7 ตำบลประทัดบุ อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

2. การดำเนินการจัดกิจกรรม

          2.1 ครู ประชาชน และชุมชนร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ โดยการจัดเวทีประชาคม จากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทำให้ทราบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ

         2.2 ครู ผู้เรียน และชุมชน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการดำเนินงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์

ผลที่ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับ ทำให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เป็นประชาชนกลุ่มสตรี จำนวน 11 คน

          2.3 ศึกษาเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพในชุมชน จัดเตรียมสื่อ อุปกรณ์ และจัดทำหลักสูตร วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน และวิทยากร

          2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ โดยจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนการสอน และเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และเกิดความชำนาญ

           2.5 กศน.ตำบลประทัดบุ ได้มีนิเทศติดตามการจัดการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรม และครู กศน.ตำบล ได้มีการติดตามการดำเนินงาน โดยการใช้แบบติดตามผู้เรียน หลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

          2.6 สรุปผลการดำเนินโครงการที่ได้จากการติดตามผู้เรียนหลังจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อสิ้นสุดโครงการ นำเสนอผลการจัดกิจกรรม และจุดที่ควรพัฒนา รวมทั้งข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

          2.7 เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยการนำเสนอผลงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น นำเสนอข้อมูลในศูนย์การเรียน นำเสนอผ่านเว็บเพจ กศน.ตำบลประทัดบุ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ เพื่อสร้างรายได้ และนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหรือปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และรักษาภูมิปัญญาให้คงอยู่ต่อไป

การประเมินผลและเครื่องมือการประเมินผล

          ประเมินผลการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ โดยวิทยากร และ ครู กศน.ตำบล ประเมินจากการปฏิบัติจริง ความชำนาญ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และประเมินความรู้ ความเข้าใจจากการสอบถาม

ผลการดำเนินงาน

ผลที่เกิดกับตนเอง (กศน.ตำบลประทัดบุ)

               ๑. เกิดแนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

          ผลที่เกิดกับผู้เรียน

               ๑. ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมที่จะพัฒนากระบวนการทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบ

               ๒. ผู้เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทอผ้าไหมลายปกาตร๊อบด้วยกันเองกับวิทยากรที่หลากหลาย

               ๓. ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนพัฒนาด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

               ๔. ผู้เรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพ สามารถลงมือปฏิบัติ และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อรายได้เสริมภายในครอบครัว

               ๕. ผู้เรียนได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญในคุณค่า คุณประโยชน์จากการฝึกอบรม หลักสูตรการทอผ้าไหมลายแหวนเพชรด้วย  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ส่งผลต่อ ความเชื่อมั่น ศรัทธา และนำไปปฏิบัติพัฒนาตนเองจนเป็นนิสัย

         ผลที่เกิดกับสังคม

               ๑. สังคมมีแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น