ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับ เทคนิคการสร้างแรงจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพบกลุ่ม เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งได้ร่วมกับคณะครู ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม มีครู กศน.ตำบล เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยจัดทำแผนการจัดกระบวนการเรียนรู้รายสัปดาห์ปฏิทินการพบกลุ่ม แจ้งให้นักศึกษารับทราบโดยทั่วกัน โดยความร่วมมือกับผู้ปกครอง เครือข่ายและชุมชน เริ่มจากการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของนักศึกษาเพื่อจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลให้กับนักศึกษา จากการติดตาม เยี่ยมบ้าน การพบกลุ่ม ส่งผลในการมีส่วนร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในชุมชน เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล วัด โรงเรียน และผู้นำชุมขน ในการจัดทำเวที ประชาคม เพื่อวางแผนดำเนินการ การศึกษาด้านอาชีพ และปัญหาเร่งด่วน ที่จะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาได้ถูกวิธี ส่งผลให้การดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์สร้างสื่อ เผยแพร่กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นความสนใจ และตระหนักถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกลุ่ม Line การสร้างกลุ่ม Chat Massage และ Fan page facebook กศน.ตำบลประทัดบุ ช่วยให้นักศึกษาทราบข่าวล่วงหน้า ทันท่วงที มีเวลาเตรียมตัว สามารถสร้างความตระหนักในกิจกรรมการเรียนรู้ การพบกลุ่ม ส่งผลให้นักศึกษเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เป็นร้อยละ 79.66 สูงกว่าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 19.19